Zadzwoń 723 683 441

Regulamin

Sklep internetowy https://kwiaciarnia.zielenmiejska.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz, identyfikująca się numerami NIP 9531002309 oraz REGON 090466116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029974.

Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu https://kwiaciarnia.zielenmiejska.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca – Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz , identyfikująca się numerami NIP 9531002309 oraz REGON 090466116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029974

Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://kwiaciarnia.zielenmiejska.pl

§ 3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz
Adres poczty elektronicznej: info@zielenmiejska.pl
Numer telefonu: 523256000
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

Przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na wykonaniu i dostarczaniu kompozycji kwiatowych, roślin doniczkowych i stroików oraz usługi opieki nad grobami.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w momencie składania zamówienia online lub odbioru towaru ze sklepu stacjonarnego – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

  1. płatność online – poprzez serwis Przelewy24

    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

    Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

  2. przy odbiorze (za pobraniem)

Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. Użytkownik otrzyma potwierdzenie  przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez niego adres e-mail. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim, a jej zawarcie między Użytkownikiem, a Przedsiębiorcą następuje w momencie wysłania Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą e-mailową, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem opłacenia przez Użytkownika złożonego zamówienia. Ostatnim etapem realizacji umowy jest dostarczenie zamówionego produktu/-ów do Użytkownika lub wskazanej przy złożeniu zamówienia osoby. Odbiorca potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu zamówienia.

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówienia lub z innych przyczyn nieleżących po stronie Przedsiębiorcy. W wyżej wymienionych przypadkach Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zamówionych produktów oraz ich dostawy.

Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takiej sytuacji klientowi przysługuje zwrot lub możliwość wymiany na inny produkt. Zwroty realizowane są od 5 do 7 dni roboczych.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Z powodu charakteru prowadzonej działalności przez Przedsiębiorcę, prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie niewykonanych przez Przedsiębiorcę opiek nad grobami, kompozycji z kwiatów sztucznych, kwiatów doniczkowych oraz kompozycji z kwiatów żywych jednak przed ich dostarczeniem w sposób zgodny z wybranym przez Konsumenta. W innych przypadkach, z uwagi na krótki termin przydatności do użycia sprzedawanych przez Sklep materiałów – żywych roślin, oraz z racji świadczenia przez Przedsiębiorcę usług których nie można cofnąć (opiek nad grobami) Konsument przyjmuje, że po ich wykonaniu lub odbiorze traci prawo do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz, identyfikująca się numerami NIP 9531002309 oraz REGON 090466116, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029974.
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
------------------------
Data odbioru:
------------------------
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
------------------------
Adres konsumenta(-ów):
------------------------
Podpis konsumenta(-ów):
------------------------
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
------------------------
*niepotrzebne skreślić